PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : درباره گروه عرفان قادري دف نوازان سنندج،Majed
Wednesday 9 May 2007, 12:19 AM
گروه عر?ان قادري د? نوازان سنندج، يكي از قديمي ترين و معتبرترين گروه هاي د? نوازي شهر سنندج است

گروه عار?ان قادري د? نوازان سنندج


د? نوازی و خواندن اشعار مذهبی جزء سنن بسيار کهن عر?ای منطقه غرب ايران علی الخصوص سنندج می باشد. اين مراسم به طور معمول هر جمعه در مح?ل درويشان برگزار می شود. گذشته از آن، روزهای مبارک در تقويم مذهبی، چون عيد قربان، مولود پيامبر(ص) و معـراج (بيست و هشتم رجب)، نيز می توانند موقعيّت های مناسبی برای اجرای اين مراسم به حساب آيند. حضور د? نوازان به روی صحنه و در برابر تماشاچيان لطمه ای به اصالت و کي?يت کار آنها وارد نمی کند. چرا که درويشان قادری عموما مردم عادی را از تماشای مراسم خود منع نمی کنند. گاه حتّی، به خصوص در اعياد مذهبی، با نصب بلندگو در خارج خانقاه و پخش صدای مراسم برای تمام محلّه در ارتباط گيری با مردم عادی اصرار نيز می ورزندهر ذکر از دو قسمت تشکيل می شود، ذکر تهليل يا نشسته و ذکر توحيد يا قيام.

ذکر تهليل بايک آواز به وزن آزاد شروع می شود که بيشتر به صورت گ?تاری آوازی است. کلام اين بخش شامل صلوات، ذکر نام اوليا و معصومين و غيره است. بعد از آن نوبت به چند آواز موزون می رسد که، می تواند تمام ذکر تهليل را دربربگيرد. هر آواز شامل يک تم کوتاه چند ميزانی است بر روی اشعار کلاسيک ?ارسی يا کردی که به همراه چند د? مکررا اجرا می شود. قطعات پيچيده تر چيزی از يک تصني? کم ندارند. از معرو? ترين آنها می توان به، ما در دو جهان غير خدا کار نداريم، از من چرا رنجيده ای و، باز هوای وطنم آرزوست اشاره کرد، اين بخش، با تاثيرگذاری عميقی که ناشی از قدرت مقاومت ناپذير ريتم های اجرا شده توسط د? های پرطنين است، نوعی سماع صو?يانه محسوب می شود(يك).

در اين سماع تنها ساز ملوديکی که ممکن است مورد است?اده قرار گيرد نی است. اما، اين امر رواج زيادی ندارد. در مقابل د? عالی ترين ساز مراسم و عضو جدايی ناپذير آن به حساب می آيد. قدرت صوتی اين ساز در برانگيختن حال و ايجاد هيجان نقش مهمّی اي?ا می کند. همچنين اين ساز مقدّس دارای جنبه های نمادين بسيار نيز هست. از جمله اينکه تعداد حلقه های زنجير آن صد و يك عدد با تعداد ص?ات باری تعالی مطابقت دارد.

در ذکر قيام يا توحيد، که بلا?اصله پس از آن آغاز می شود، همه شرکت کنندگان برمی خيزند و به همراهی د? و ساز کوبه ای ديگری که طبل يا تاس ناميده می شود به اجرای ضربی ذکرهايی از قبيل اله، حی هو،حی اله و غيره می پردازند. گاه ات?اق می ا?تد که بر زمينه ذکر مکرر، آوازی موزون توسّط يک يا چند درويش اجرا می شود که ترکيبی سخت زيبا و موثر پديد می آورد. سرعت در اين بخش، با ا?ت و خيزهايی، ر?ته ر?ته ا?زايش می يابد و اغلب در اين حالت ريتم های دوتايی به طرز نامحسوسی و با ا?زايش سرعت به ريتم های سه تايی تبديل می شوند. شرکت کنندگان، که از ابتدای قيام موهای بلند خود را باز کرده و روی شانه ها ريخته اند، با حرکات موزون و دم و بازدم های پر صدا ذکرهای خود را همراهی می کنند. به تدريج همگان به وجد می آيند و مراسم به مرحله ای نزديک می شود که در آن هر کس ذکر دلخواه خود را بدون دغدغه هماهنگی با ديگران می خواند. سرعت بار ديگر ا?زايش می يابد و يک دقيقه قبل از پايان، با سکوت د? ها، ذکر بسيار سريعی خوانده می شود و مراسم که می تواند از سه ربع ساعت تا بيش از دو ساعت به طول انجامد، با ذکر اله اله اله هی و ?اتحه پايان می يابد.

موارد ذکر شده می توانند برحسب حال و هوای مجلس و موقعيت اجرای مراسم تغييرات بسياری داشــــته باشند و به دليل اين ويژگی و با تأکيد خلي?ه ميرزا آغه صحبت از محتوای دقيق برنامه امشب ممکن نيست.

خلي?ه ميرزا آغه غوثی

سرپرست گروه د? نوازان، خلي?ه ميرزا آغه غوثی(دو)، متولد هزار و سيصد و ه?ت است و پنجاه سال است که به اجرای مراسم ذکر می پردازد. خوانندگی و د? نوازی را از پدرش، که وی نيز از بهترين د? نوازان کردستان بوده، ?راگر?ته است. وی بيش از سي و پنج سال است که در خانقاه خود به عنوان خلي?ه، به ترويج طريقت قادريه در کردستان مشغول است. از جمله ?رزندان وی عبدالرحمان و عليرضا هستند که از کودکی زير نظر پدر به سير و سلوک و ?راگيری ذکرها و نغمه های عر?انی و نواختن د? مشغول اند.


گروه د? نوازان

خلي?ه ميرزا آغه با گروهش در جشنواره های متعددی حضور داشته و به کشورهای متعددی از جمله ?رانسه (اجرا در مرکز يونسکو)، ترکيه، کلمبيا، اکوادور، پرو، پاناما و دوبی جهت اجرای مراسم مسا?رت کرده است. اعضای ثابت گروه عبارتند از:

گروه د? نوازان

خلي?ه ميرزا آغه غوثی، همخوان و نوازنده د?

عبدالرحمن غوثی، همخوان و نوازنده د?

عليرضا غوثی، همخوان و نوازنده د?

-----------------------

يك: برای جزئيات بيشتر در مورد ذکر و سـماع رجوع کنيد به ساسان ?اطمی، موسيقی قدسی در گواتی و سماع، ?صلنامه هنر تابستان هزار و سيصد و ه?تادو هشت.

دو: غوث به معنای ?ريادرس و ياور لقب عبدالقادر گيلانی بوده است.