Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 3

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 13

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 3

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 13

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 3

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 13

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 3

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 13

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 3

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ....\archive\index.php(477) : eval()'d code on line 13
ترجمه اشعار سامی یوسف [بایگانی] - انجمن های بحث و گفتگوی جامعه مجازی موسیقی ایرانیان

PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ترجمه اشعار سامی یوسفsara
Monday 3 December 2007, 07:26 PM
ترانه ی المعلم اولین ترانه ای است که سامی یوسف آن را اجرا کرده است و ترانه ای بسیار زیبا و لذت بخش ، او در این ترانه که درباره حضرت محمد (ص) می باشد به تجلیل از پیامبر گرامی اسلام پرداخته است ترانه ای بسیار زیبا که ملودی و شعر آن هم از خود سامی یوسف می باشد

---

ترجمه آهنگ المعلم

---

We once had a Teacherزمانی ما آموزگاری داشتیمThe Teacher of teachers,استاد تمامی معلمانHe changed the world for the betterاودنیا را به سوی بهتر بودن تغییر داردAnd made us better creatures,و باعثشد که ما مخلوقات بهتری بشویمOh Allah we’ve shamed ourselvesاوه خدایا مااز خودمان خجالت می کشیدیمWe’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن معلمغافل شده ایمSurely we’ve wronged ourselvesبدون شک این خود ما بودیم کهگناه انجام می دادیمWhat will we say in front him?ما چه چیزی در مقابل اوخواهیم گفتOh Mu’allim…اوه ای معلم

He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,او محمد بود که درودخداوند بر او و خاندانش بادMuhammad, mercy upon Mankind,محمد بخششی کهشامل تمامی انسانها می شودTeacher of all Mankind.استاد تمامی آدمیانأبا القاسمای پدر قاسميا حبيبي يا محمدای عشق من ای محمدياشفيعي يا محمدای شفاعت کننده من ای محمدخير خلق الله ، محمدای خوبیتمامی مخلوقات خداوند ای محمديا مصطفى يا إمام المرسلينای مصطفی ایراهنمای تمامی پیامبرانيا مصطفى يا شفيع العالمين

اي مصطفى اي شفاعت كننده تمامي جهان

He prayed while others sleptدر حالیکه همه به خواب فرو مي رفتند اوبه مناجات می پرداختWhile other ate he'd fast,زمانیکه دیگران مشغول خوردنبودند او روزه می گرفتWhile they would laugh he weptهنگامیکه آنها در حالخندیدن بودند او می گریستUntil he breathed his last,او تا واپسین لحظهزندگیش , تا آخرین نفسHis only wish was for us to beتنها آرزویش برای مابودAmong the ones who prosper,از بین ما آن کسی رستگار می شودYa Mu'allim peace be upon you,که ای محمد در کنار تو به آرامش برسدTruly you are our Teacher,به درستی که تو معلم ما هستیOh Mu'allim...اوه ایمعلميا حبيبي.. يا محمدای عشق من ای محمديا شفيعي.. يا محمدایشفاعت کننده من ای محمديا رسولي.. يا محمدای پیامبر من ای محمديابشيري.. يا محمدای بشارت دهنده من ای محمديا نذيري.. يا محمدای کسیکهگناهانم را به من گوشزد می کنی ای محمدعشق قلبي.. يا محمدای عشق قلب من ایمحمدنور عيني.. يا محمدای روشنایی چشمانم ای محمد

He taught us to be just and kindاو به ما آموخت که مهربان و عادل باشیمAnd to feed the poor and hungry,در بخشیدن غذا به مردم فقیر و گرسنهHelp the wayfarer and the orphan childبه تمامی رهگذران بی پناه و بچه هاییتیم کمک کنیمAnd to not be cruel and miserly,و ظالم و تنگ نظر و خسیسنباشیمHis speech was soft and gentle,حرفهای او لطیف و آرامش بخش بودLike a mother stroking her child,مانند مادری که بچه هایش را نوازش می کندHis mercy and compassion,رحمت و شفقت و دلسوزی اوWere most radiant when he smiledزمانیکه لبخند می زد به بیشترین فروغ و درخشش خود می رسید

sara
Monday 3 December 2007, 07:27 PM
ترجمه ی ترانه ی آزاد (Free)
ترانه ی آزادی (Free) همانند دیگر ترانه های سامی یوسف بسیار زیبا و مضمون بسیار قشنگی دارد ، این ترانه که از البوم امت من می باشد ، درد بسیاری از مسلمانانی است که در غرب زندگی می کنند و به خاطر حجاب و عفتشان مورد توهین قرار می گیرند ، سامی یوسف در این ترانه قصد تسلی دادن به این خواهران محجبه مسلمان را دارد ، و از روسری و حجاب را نه بعنوان یک حفاظ بلکه به عنوان آزادی و مایه افتخار زن می باشد. استفاده کرده است ....
Free

من حجاب دارم .... پس آزادم ....What goes through your mind?
چه در ذهن تو مي گذرد؟

As you sit there looking at me
در حاليکهآنجا نشسته اي و به من مي نگري

Well I can tell from your looks
من از نگاهتو مي توانم بخوانم

That you think I’m so oppressed
که تو فکر مي کني منمورد ظلم و ستم قرار گرفته ام

But I don’t need for you to liberate me
وليمن نيازي به تو ندارم تا مرا آزاد کني

My head is not bare
سر من برهنهنيست

And you can’t see my covered hair
و تو نمي تواني موهاي پوشيده شده منرا ببيني

So you sit there and you stare
پس تو انجا نشسته اي و به من خيرهشده اي

And you judge me with your glare
و با اين نگاه خيره در مورد منقضاوت مي کني

You’re sure I’m in despair
تو مطمئني که من نااميدم

But are you not aware
ولي تو آگاه نيستي

Under this scarf that I wear
زيراين روسري که من بر سر ميگذارم

I have feelings, and I do care
احساس و عاطفهدارم

(هم خوانی)

So don’t you see?
پس تو نمي فهمي (نمي بينی(

That I’m truly free
که من واقعاٌ آزادم

This piece of scarf on me
اين تکه روسريرا که بر سر من است

I wear so proudly
من با افتخار مي پوشم

To preserve my dignity...
براي پاسداري از وقار و بزرگي ام

My modesty
عفتم

My integrity
کمالم

So don’t judge me
پس درباره من قضاوت نکن

Open your eyes and see...
چشمهايت را باز کن و ببين

“Why can’t you just accept me?” she says
او مي گويد:" چرا تو نمي تواني "خود من " را بپذيري.

“Why can’t I just be me?” she says
او مي گويد: چرا من نمي توانم فقط "خودم" باشم؟

Time and time again
هر بار

You speak of democracy
تو از دموکراسي حرف ميزني

Yet you rob me of my liberty

با اينحال تو خودت آزادي مرا مي دزدي ..

And all I want is equality
و تنها چيزي که من مي خواهم مساوات و برابرياست

Why can’t you just let me be free?
چرا تو نمي گذاري من آزادباشم؟

For you I sing this song
" براي تو من اين آواز را مي خوانم ...

My sister, may you always be strong

خواهرم، باشد که تو هميشه قوي باشي

From you I’ve learnt so much
من از تو بسيار ياد گرفتم

How you suffer so much

که تو چقدر رنج مي بري...

Yet you forgive those who laugh at you

بااينحال کساني را که بر تو خنديدند ببخشYou walk with no fear
تو بي هيچ ترسيقدم بر مي داري

Through the insults you hear
با وجود تمام توهيني که به تومي شود

Your wish so sincere
تو انتظار صداقت و بي ريايي را داري

That they’d understand you
انتظار داري تا آنان تو را درک کنند

But before you walk away
ولي قبل از اينکه دور شوي و بروي

This time you turn and say:

اين بار برگرد و بگو :

But don’t you see?
آيا نمي بينيد؟

That I’m truly free
که من حقيقتا آزادم

This piece of scarf on me
اين روسريکه بر سر من است

I wear so proudly
من با افتخار مي پشوم

To preserve my dignity

براي پاسداري از وقار و شأنم

My modesty
عفتم

My integrity

کمالم

So let me be
پس بگذار آزاد باشم

She says with a smile

او اين را با لبخندي مي گويد:I’m the one who’s free
من تنها کسيهستم که " آزادم"

sara
Monday 3 December 2007, 07:29 PM
آهنگ حسبي ربي
ترانه ی حسبی ربی سامی یوسف بهترین و معروفترین اثر وی می باشد که به چهار زبان انگلیسی . هندی . ترکی . عربی خوانده است ترانه ای بسیار زیبا و ملودی قدیمی افغانی اثری بسیار زیبا از سامی یوسف .
بدون شک بهترین اثر ویدئویی سامی یوسف نیز کلیپ حسبی ربی است که ازهمه لحاظ فوق العاده است .
کلیپ با نشان دادن چند صحنه از بزرگترین مساجد دنیا شروع می شود: مساجد آنکارا و تاج محل. سپس دوربین به لندن می رود. لندن و همان ساعت معروف و میدان ها و خیابان های تمیز. سامی یوسف را می بینیم کت و شلوار به تن، کروات زده در حال عبور از خیابان. شعری را به انگلیسی شروع به خواندن می کند. وارد اتوبوس که می شود کنار پیرمردی می نشیند و به خوش و بش کردن با او می پردازد. وقتی پیرزنی به اتوبوس داخل می شود از جایش بلند شده، دست به میله می گیرد تا او سر جایش بنشیند. به شرکت که می رود از همه موثرتر در بحث شرکت دارد. سامی مسلمان در لندن یک اقتصاد دان زبده است.
قسمت بعد به زبان ترکی است و در آنکارا بازی شده است. مساجد زیبای آنکارا نشان داده می شود که نشانی از ابهت و اقتدار تمدن اسلامی است. سامی یوسف در اینجا نیز در حال عبور از خیابان است. این بار با ظاهری شرقی تر. سازش را هم به دوش انداخته است. برای اجرای موسیقی و پیوستن به ارکستر به یک سالن می رود. همه در حال آماده شدن هستند و سامی در گوشه ای نشسته است و قرآن می خواند. در نواختن ویولن به نظر می رسد که از همه سر زنده تر است و بهتر می نوازد. سامی مسلمان در آنکارا یک موسیقی دان است.
این بار شعر به زبان هندی است. همراه با سامی به تاج محل می رویم. سامی مسلمان در تاج محل یک معلم است. در کلاس درس ایستاده است و شعری را پای تابلو نوشته و آموزش می دهد. درس که تمام شد با بچه ها می روند دیدن تاج محل. بچه ها را جمع کرده و برایشان حرف می زند. می روند روی چمن ها فوتبال بازی کنند. بچه ها شاد و خندان دنبال آقای معلم می دوند. آقای معلم این بار یک آقای کیتینگ مسلمان است، با این تفاوت که دیگر انجمن شاعران مرده ای در کار نیست. هر چه هست حیات است و زنده گی...
در مصر شعر نیز عربی است. قسمت مصر با نمایش اهرام شروع می شود. از اهرام می رسیم به مساجد مصر. شاید می خواهد بفهماند که کدام ماندگارترند، مساجد یا اهرام؟ آقای سامی مسلمان که این بار او را خوب می شناسیم و به او علاقه داریم، کاملاً شرقی است. مثل ما در خیابان از وسط میدان عبور می کند. دنبال اتوبوس می دود ، از در پشت سوار می شود، سرش را از پنجره بیرون کرده است و آواز می خواند. از بازار عبور می کند. آقای سامی مسلمان در مصر یک چوب کار است. می بینیم که در یک کارگاه چوب کاری مشغول به کندن یک طرح بر روی قطعه ای از چوب است. کار تمام می شود و سامی قطعه را بالا می گیرد. نوشته است : الله الله.


ترجمه آهنگ حسبي ربي
انگليسي :

O Allah the almightyخداوند قادرمطلق است

Protect me and guide me
خدايا من را راهنمايي کن و از من محافظت بفرما
To your love and mercy
بابخشندگي و عشق خودت
Ya Allah don't deprive me
خدايا من را از لطف خودتمحروم مکن
From beholding your beauty
من را از نگاه زيبايت محروم مکن
O my Lord accept thies plea
اي ارباب و والاي من تقاضاي من را بپذير

حسبي ربي جل اللههر چه خداوند بخواهد همان استمافي قلبي غيراللهدر قلب من غير از خدا کس ديگري وجود ندارد


هندي :
Wo tanha kaun hai


Who is the only One?چه کسي تنها شخصي است که هميشه جاي اول را داردBadshah wo kaun hai


Who is the King?چه کسي پادشاه استMeherba wo kaun hai


Who is the Merciful?چه کسيبخشاينده است
Kya unchi shan hai


Who is the most praised and benevolent?چه کسي بيشترين شخصي است که شايانستايش است و خيرخواه مي باشدUskey sab nishan hai


Whatever you see in this world is His signوهر چه شما در اين دنيا مي بينيد نشانه هايي از اوستSab dilon ki jan hai


He’s the love of every soulاو عشق تمام روحهاي جهان مي باشد
تركي:
Affeder gunahi


He is the Forgiver of all sinsاو بخشاينده تمام گناهان است

Alemin padisahiHe is the King of the universeاو پادشاه دنيا استYureklerin penahi


He is the Refuge of all heartsاو پناه تمام قلبها است

Isit Allah derdimi, bu ahlarimi


O Allah hear my sorrows and my sighsخداوند تمام غصه ها و آه کشيدن هايمن را مي شنود

Rahmeyle, bagisla gunahlarimiHave mercy and pardon my sinsو با بخشايندگي تمام گناهانم رامي بخشد

Hayreyle hem aksam hem sabahlarimiBless my night and daysو باعث قداست تمام روزها و شبهاي من ميشود

عربي :
يا رب العالميناي خداي تمام آدميانصلي على طه الامينبر اهل طهصلوات و امين بفرستفي كل وقت و حيناکنون و در تمام ساعات

املاء قلبي باليقينقلب من را سرشار از باور و يقين بگردانثبتني علىهذا الدينکاري کن که من تا ابد بر اين دين باقي بمانماغفرلي و المسلمين


گناهان من و تمام مسلمانان جهان را ببخش

sara
Monday 3 December 2007, 07:32 PM
ترجمه آهنگ مادر
---
Blessed is your faceمبارك و خجسته باد چهره ات

Blessed is your nameمبارک باد نامتMy beloved
ای عشق من

Blessed is your smile
گرامی باد خنده هایت

Which makes my soul want to fly
که روح مرا به پرواز در می آوری

My beloved
ای عشق من

All the nights
در تمام شبها

And all the times
و در همه زمان

That you cared for me
تو همیشه مراقب من بودی

But I never realised it
اما من هیچ گاه اینرا درک نمی کردم

And now it’s too late
اما حالا خیلی دیر است

Forgive me
منرا ببخش

Now I’m alone filled with so much shame
حالا من تنها هستم مملو از شرمندگی و خجالت بسیار

For all the years I caused you pain
در تمام این سالها من باعث این درد و ناراحتی شدم

If only I could sleep in your arms again
اگر تنها یکبار دیگر بشه من روی شانه های تو بخابم

Mother I’m lost without you
مادر من بدون تو از بین می روم

You were the sun that brightened my day
تو مانند خورشیدی هستی که به زندگانی من روشنایی می دهی

Now who’s going to wipe my tears away
حالا چه کسی است که اشکهای من را پاک کند

If only I knew what I know today
ای کاش می فهمیدم چیزی که باید امروز بفهمم

Mother I’m lost without you
مادر من بدون تو از بین می روم

Ummahu, ummahu, ya ummi
مادر ، مادر ، ای مادر

wa shawqahu ila luqyaki ya ummi
چگونه می توانم به تو نگاه کنم ، ای مادر

Ummuka, ummuka, ummuka ummuka
مادر تو ، مادر تو ، مادر تو ، مادر تو

Qawlu rasulika
این را پیامبر تو فرمود

Fi qalbi, fi hulumi
در قلب من ، در رویاهای من

Anti ma’i ya ummi
تو همیشه با من هستی مادر

Ruhti wa taraktini
تو رفتی و من را ترک کردی

Ya nura ‘aynayya
ای روشنایی چشمان من

Ya unsa layli
ای تسلی ده شبهای من

Ruhti wa taraktini
تو رفتی و من را تنها گذاشتی
Man siwakiyahdhununi
چه کسی به جز تو – مرا در آغوش می گیرد

Man siwaki yasturuni
چه کسی به جز تو – مرا می پوشاند

Man siwaki yahrusuni
چه کسی به جز تو از من محافظت می کند

‘Afwaki ummi
مادر من را ببخش

Samihini...
به خاطر بی توجهی هایم

sara
Monday 3 December 2007, 07:33 PM
قدس همیشه زنده است
تقدیم به کودکان فلسطین و لبنان که در آماج حملات وحشیانه صهیونیست خون خوار اعتقادش را از دست نداده و هنوز مبارزه می کند
مبارزه ای به وسعت دریا به اندازه یک سنگ کوچک
گریه نکن کودک غزه ای من با تو هستم . قلبم را سنگ می کنم و به تو هدیه می دهم تا به سمت دشمن پرتاب کنی و مبارزه ات را ادامه بدهی ترانه ی سعی کن گریه نکنی یکی از بهترین و زیبا ترین ترانه های سامی یوسف می باشد ، که مظمون و شعر فوق العاده زیبایی دارد .این ترانه در آلبوم امت من سامی یوسف است و در این ترانه سامی از یک گروه رپ بسیار معروف عرب به نام آتلانديس استفاده کرده است .این ترانه در وصف فلسطین است و مقاومت مردم فلسطین در مقابل جنایتهای وحشیانه رژیم صهیونیستی ، ترانه ای با مظمون بسیار عمیق و زیبا

---
ترجمه Try Not To Cry
---

You, you’re not aware

تو - تو خبر نداریThat we’re aware of your despair

که ما از نا امدیت خبر داریمDon’t show your tears to your oppressor

اشکهایت را به ستمگر نشان ندهDon’t show your tears

اشکهایت را نشان نده****هم خوانی ****Try not to cry little one

گریه نکن کوچک منYou’re not alone

تو تنها نیستیI’ll stand by you

من در کنارت خواهم ایستادTry not to cry little one

گریه نکن کوچک منMy heart is your stone

قلب من سنگ توستI’ll throw with you

که من با تو پرتابش می کنم


Ayn Jalut where David slew Goliath

و جایی که داوود جا لوت را برگزید


This very same place that we be at

این سرزمین مانند مکانی است که ماPassing through the sands of times

از شن های زمان گذشتیم


This land’s been the victim of countless crimes

این سرزمین قربانی جنایت های بسیاری استFrom Crusaders and Mongols

از جنگهای صلیبی تا حمله مغولان
to the present aggression

تا تجاوزهای امروز

Then the Franks, now even a crueler oppression

پس بی پرده حرف زن

حالا در آنجا یی که بی رحمانه ترین ستم ها صورت می گیرد


If these walls could speak,

اگر این دیوارها می توانستند صحبت کنند


Imagine what they would say

تصور کن چه چیزی می گفتندFor me in this path that I walk on

برای من در این جاده باریکی که راه می رویم


there's only one way

تنها یک راه وجود دارد


Bullets may kill, bones may break

گلوله ممکن است مرا بکشد ، استخانها ممکن است شکسته شوند


Still I throw stones like David before me and I say

اما هنوز من سنگها را پرتاب می کنم


****هم خوانی ****


Try not to cry little one

گریه نکن کوچک منYou’re not alone

تو تنها نیستیI’ll stand by you

من در کنارت خواهم ایستادTry not to cry little one

گریه نکن کوچک منقلب من سنگ توست

My heart is your stoneکه من با تو پرتابش می کنم

I’ll throw with you****Lenny ****No llores, no pierdas la fe

گریه نکن ، اعتقادت را از دست ندهLa sed la calma el que haze, Agua de la arena

کسی که از آب ساخته شده از شن بیرون می آیدY tu que te levantas con orgullo entre las piedras

تنها کسی است که عطش را برطرف می کند

و تو کسی هستی که مغرورانه بلند شده از بین سنگهاHaz hecho mares de este polvo

و اقیانوسی می سازی از این بیابان****هم خوانی ****Try not to cry little one

گریه نکن کوچک منYou’re not alone

تو تنها نیستیI’ll stand by you

من در کنارت خواهم ایستادTry not to cry little one

گریه نکن کوچک منقلب من سنگ توست

My heart is your stoneکه من با تو پرتابش می کنم

I’ll throw with you