شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :redguitar:
  Redguitar
  Redguitar
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :36:
  36
  36
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :am
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :10:
  10
  10
 • :33:
  33
  33
 • :violinplay3:
  Violinplay3
  Violinplay3
 • :23:
  23
  23
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :22:
  22
  22
 • :42:
  42
  42
 • :9:
  9
  9
 • :31:
  31
  31
 • :21ox66r:
  21ox66r
  21ox66r
 • :41:
  41
  41
 • :30:
  30
  30
 • :21:
  21
  21
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :19:
  19
  19
 • :39:
  39
  39
 • :5:
  5
  5
 • :28:
  28
  28
 • :18:
  18
  18
 • :38:
  38
  38
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :17:
  17
  17
 • :37:
  37
  37
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :58:
  58
  58
 • :y
 • :bd
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :47:
  47
  47
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :al
 • :as
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :68:
  68
  68
 • :ztrompette3:
  Ztrompette3
  Ztrompette3
 • :l
 • :100:
  100
  100
 • :3:
  3
  3
 • :dj10:
  Dj10
  Dj10
 • :icon_arrowu:
  Icon Arrowu
  Icon Arrowu
 • :57:
  57
  57
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :z
 • :bc
 • :bgwzky:
  Bgwzky
  Bgwzky
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :s
 • :171:
  171
  171
 • :15:
  15
  15
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :67:
  67
  67
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :m
 • :79:
  79
  79
 • :2rw592q:
  2rw592q
  2rw592q
 • :dj9:
  Dj9
  Dj9
 • :56:
  56
  56
 • :ab
 • :bb
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :icon_arrowl:
  Icon Arrowl
  Icon Arrowl
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :an
 • :a
 • :124:
  124
  124
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :34:
  34
  34
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :66:
  66
  66
 • :violinplay4:
  Violinplay4
  Violinplay4
 • :ar
 • :78:
  78
  78
 • :2:
  2
  2
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :55:
  55
  55
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :ac
 • :ba
 • :296:
  296
  296
 • :23t09l1:
  23t09l1
  23t09l1
 • :icon_arrowd:
  Icon Arrowd
  Icon Arrowd
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :ao
 • :b
 • :123:
  123
  123
 • :gbubblesdrums:
  Gbubblesdrums
  Gbubblesdrums
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :65:
  65
  65
 • :q
 • :77:
  77
  77
 • :1:
  1
  1
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :54:
  54
  54
 • :n1civo:
  N1civo
  N1civo
 • :ad
 • :az
 • :293:
  293
  293
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :ap
 • :c
 • :108:
  108
  108
 • :9powok:
  9powok
  9powok
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :64:
  64
  64
 • :violinplay2:
  Violinplay2
  Violinplay2
 • :r
 • :76:
  76
  76
 • khashm
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :53:
  53
  53
 • :micfwi:
  Micfwi
  Micfwi
 • :ae
 • :ay
 • :279:
  279
  279
 • :hessam4:
  Hessam4
  Hessam4
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :aq
 • :e
 • :106:
  106
  106
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :63:
  63
  63
 • :untitled:
  Untitled
  Untitled
 • :t
 • :75:
  75
  75
 • :ak
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :52:
  52
  52
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :af
 • :ax
 • :272:
  272
  272
 • :guitarplay7:
  Guitarplay7
  Guitarplay7
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :f
 • :105:
  105
  105
 • :8ysyvb:
  8ysyvb
  8ysyvb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :62:
  62
  62
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :u
 • :74:
  74
  74
 • :bh
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :51:
  51
  51
 • :lookaround%5B1%5D:
  Lookaround%5B1%5D
  Lookaround%5B1%5D
 • :ag
 • :aw
 • :guitarplay5:
  Guitarplay5
  Guitarplay5
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :g
 • :104:
  104
  104
 • :7:
  7
  7
 • :dw26i1:
  Dw26i1
  Dw26i1
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :61:
  61
  61
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :v
 • :73:
  73
  73
 • :bg
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :50:
  50
  50
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • :ah
 • :av
 • :247:
  247
  247
 • :guitarplay4:
  Guitarplay4
  Guitarplay4
 • :icon_neutral:
  Icon Neutral
  Icon Neutral
 • :71:
  71
  71
 • :h
 • :103:
  103
  103
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :60:
  60
  60
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :w
 • :72:
  72
  72
 • :bf
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :49:
  49
  49
 • :ilovemusic:
  Ilovemusic
  Ilovemusic
 • :ai
 • :au
 • :245:
  245
  245
 • :guitarplay2:
  Guitarplay2
  Guitarplay2
 • :icon_mrgreen:
  Icon Mrgreen
  Icon Mrgreen
 • :70:
  70
  70
 • :i
 • :102:
  102
  102
 • :4fvfcja:
  4fvfcja
  4fvfcja
 • :icon_cheesygrin:
  Icon Cheesygrin
  Icon Cheesygrin
 • :59:
  59
  59
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :x
 • :be
 • :chay[1]:
  Chay[1]
  Chay[1]
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :aj
 • :at
 • :241:
  241
  241
 • :guitarplay1:
  Guitarplay1
  Guitarplay1
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :69:
  69
  69
 • :ztrompette6:
  Ztrompette6
  Ztrompette6
 • :j
 • :101:
  101
  101
 • :4:
  4
  4
 • :pianoplay1:
  Pianoplay1
  Pianoplay1
 • :247_2:
  247 2
  247 2
 • :drumsplay3:
  Drumsplay3
  Drumsplay3
 • :drumsplay2:
  Drumsplay2
  Drumsplay2
 • :drumplay1:
  Drumplay1
  Drumplay1
 • :176:
  176
  176