شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :48:
  48
  48
 • :17:
  17
  17
 • :37:
  37
  37
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :36:
  36
  36
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :am
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :redguitar:
  Redguitar
  Redguitar
 • :10:
  10
  10
 • :33:
  33
  33
 • :23:
  23
  23
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :22:
  22
  22
 • :42:
  42
  42
 • :9:
  9
  9
 • :31:
  31
  31
 • :21ox66r:
  21ox66r
  21ox66r
 • :41:
  41
  41
 • :30:
  30
  30
 • :21:
  21
  21
 • :violinplay3:
  Violinplay3
  Violinplay3
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :19:
  19
  19
 • :39:
  39
  39
 • :5:
  5
  5
 • :28:
  28
  28
 • :18:
  18
  18
 • :38:
  38
  38
 • :27:
  27
  27
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :aj
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :at
 • :74:
  74
  74
 • :guitarplay5:
  Guitarplay5
  Guitarplay5
 • :69:
  69
  69
 • :lookaround%5B1%5D:
  Lookaround%5B1%5D
  Lookaround%5B1%5D
 • :j
 • :4:
  4
  4
 • :dw26i1:
  Dw26i1
  Dw26i1
 • :58:
  58
  58
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :y
 • :bd
 • :104:
  104
  104
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :47:
  47
  47
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :al
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :as
 • :73:
  73
  73
 • :guitarplay4:
  Guitarplay4
  Guitarplay4
 • :68:
  68
  68
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • :l
 • :3:
  3
  3
 • :247:
  247
  247
 • :57:
  57
  57
 • :icon_neutral:
  Icon Neutral
  Icon Neutral
 • :z
 • :bc
 • :103:
  103
  103
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :s
 • :72:
  72
  72
 • :15:
  15
  15
 • :guitarplay2:
  Guitarplay2
  Guitarplay2
 • :67:
  67
  67
 • :ilovemusic:
  Ilovemusic
  Ilovemusic
 • :m
 • :2rw592q:
  2rw592q
  2rw592q
 • :245:
  245
  245
 • :56:
  56
  56
 • :icon_mrgreen:
  Icon Mrgreen
  Icon Mrgreen
 • :ab
 • :bb
 • :102:
  102
  102
 • :chay[1]:
  Chay[1]
  Chay[1]
 • :icon_cheesygrin:
  Icon Cheesygrin
  Icon Cheesygrin
 • :an
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :a
 • :34:
  34
  34
 • :guitarplay1:
  Guitarplay1
  Guitarplay1
 • :66:
  66
  66
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :ar
 • :2:
  2
  2
 • :241:
  241
  241
 • :23t09l1:
  23t09l1
  23t09l1
 • :55:
  55
  55
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :ac
 • :ztrompette6:
  Ztrompette6
  Ztrompette6
 • :ba
 • :101:
  101
  101
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :ao
 • :b
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :65:
  65
  65
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :q
 • :1:
  1
  1
 • :dj10:
  Dj10
  Dj10
 • :54:
  54
  54
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :ad
 • :ztrompette3:
  Ztrompette3
  Ztrompette3
 • :az
 • :100:
  100
  100
 • :bgwzky:
  Bgwzky
  Bgwzky
 • :icon_arrowu:
  Icon Arrowu
  Icon Arrowu
 • :ap
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :c
 • :9powok:
  9powok
  9powok
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :64:
  64
  64
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :r
 • khashm
 • :171:
  171
  171
 • :dj9:
  Dj9
  Dj9
 • :53:
  53
  53
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :ae
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ay
 • :79:
  79
  79
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :icon_arrowl:
  Icon Arrowl
  Icon Arrowl
 • :aq
 • :e
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :63:
  63
  63
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :t
 • :ak
 • :124:
  124
  124
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :52:
  52
  52
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :af
 • :violinplay4:
  Violinplay4
  Violinplay4
 • :ax
 • :78:
  78
  78
 • :296:
  296
  296
 • :icon_arrowd:
  Icon Arrowd
  Icon Arrowd
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :f
 • :8ysyvb:
  8ysyvb
  8ysyvb
 • :gbubblesdrums:
  Gbubblesdrums
  Gbubblesdrums
 • :62:
  62
  62
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :u
 • :bh
 • :123:
  123
  123
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :51:
  51
  51
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :ag
 • :aw
 • :77:
  77
  77
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :n1civo:
  N1civo
  N1civo
 • :g
 • :7:
  7
  7
 • :293:
  293
  293
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :61:
  61
  61
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :v
 • :bg
 • :108:
  108
  108
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :50:
  50
  50
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :ah
 • :violinplay2:
  Violinplay2
  Violinplay2
 • :av
 • :76:
  76
  76
 • :hessam4:
  Hessam4
  Hessam4
 • :71:
  71
  71
 • :micfwi:
  Micfwi
  Micfwi
 • :h
 • :279:
  279
  279
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :60:
  60
  60
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :w
 • :bf
 • :106:
  106
  106
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :49:
  49
  49
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :ai
 • :untitled:
  Untitled
  Untitled
 • :au
 • :75:
  75
  75
 • :guitarplay7:
  Guitarplay7
  Guitarplay7
 • :70:
  70
  70
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :i
 • :4fvfcja:
  4fvfcja
  4fvfcja
 • :272:
  272
  272
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :59:
  59
  59
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :x
 • :be
 • :105:
  105
  105
 • :247_2:
  247 2
  247 2
 • :drumsplay3:
  Drumsplay3
  Drumsplay3
 • :drumsplay2:
  Drumsplay2
  Drumsplay2
 • :drumplay1:
  Drumplay1
  Drumplay1
 • :pianoplay1:
  Pianoplay1
  Pianoplay1
 • :176:
  176
  176