شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :21ox66r:
  21ox66r
  21ox66r
 • :41:
  41
  41
 • :30:
  30
  30
 • :21:
  21
  21
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :19:
  19
  19
 • :5:
  5
  5
 • :39:
  39
  39
 • :28:
  28
  28
 • :18:
  18
  18
 • :redguitar:
  Redguitar
  Redguitar
 • :38:
  38
  38
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :17:
  17
  17
 • :37:
  37
  37
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :36:
  36
  36
 • :25:
  25
  25
 • :am
 • :46:
  46
  46
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :12:
  12
  12
 • :violinplay3:
  Violinplay3
  Violinplay3
 • :45:
  45
  45
 • :10:
  10
  10
 • :44:
  44
  44
 • :33:
  33
  33
 • :23:
  23
  23
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :22:
  22
  22
 • :9:
  9
  9
 • :42:
  42
  42
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :af
 • :dw26i1:
  Dw26i1
  Dw26i1
 • :ax
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :73:
  73
  73
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :f
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :8ysyvb:
  8ysyvb
  8ysyvb
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :62:
  62
  62
 • :247:
  247
  247
 • :u
 • :guitarplay4:
  Guitarplay4
  Guitarplay4
 • :bh
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :ag
 • :aw
 • :icon_neutral:
  Icon Neutral
  Icon Neutral
 • :72:
  72
  72
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :g
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :7:
  7
  7
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :61:
  61
  61
 • :245:
  245
  245
 • :v
 • :guitarplay2:
  Guitarplay2
  Guitarplay2
 • :bg
 • :ilovemusic:
  Ilovemusic
  Ilovemusic
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :ah
 • :av
 • :icon_mrgreen:
  Icon Mrgreen
  Icon Mrgreen
 • :71:
  71
  71
 • :chay[1]:
  Chay[1]
  Chay[1]
 • :h
 • :icon_cheesygrin:
  Icon Cheesygrin
  Icon Cheesygrin
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :60:
  60
  60
 • :241:
  241
  241
 • :w
 • :guitarplay1:
  Guitarplay1
  Guitarplay1
 • :bf
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :ai
 • :au
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :ztrompette6:
  Ztrompette6
  Ztrompette6
 • :70:
  70
  70
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :i
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :4fvfcja:
  4fvfcja
  4fvfcja
 • :59:
  59
  59
 • :x
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :be
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :100:
  100
  100
 • :aj
 • :dj10:
  Dj10
  Dj10
 • :at
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :ztrompette3:
  Ztrompette3
  Ztrompette3
 • :69:
  69
  69
 • :bgwzky:
  Bgwzky
  Bgwzky
 • :j
 • :icon_arrowu:
  Icon Arrowu
  Icon Arrowu
 • :4:
  4
  4
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :58:
  58
  58
 • :171:
  171
  171
 • :y
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bd
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :al
 • :dj9:
  Dj9
  Dj9
 • :as
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :68:
  68
  68
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :l
 • :icon_arrowl:
  Icon Arrowl
  Icon Arrowl
 • :3:
  3
  3
 • :57:
  57
  57
 • :124:
  124
  124
 • :z
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :bc
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :78:
  78
  78
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :s
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :15:
  15
  15
 • :violinplay4:
  Violinplay4
  Violinplay4
 • :67:
  67
  67
 • :296:
  296
  296
 • :m
 • :icon_arrowd:
  Icon Arrowd
  Icon Arrowd
 • :2rw592q:
  2rw592q
  2rw592q
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :56:
  56
  56
 • :123:
  123
  123
 • :ab
 • :gbubblesdrums:
  Gbubblesdrums
  Gbubblesdrums
 • :bb
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :77:
  77
  77
 • :an
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :a
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :66:
  66
  66
 • :293:
  293
  293
 • :ar
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :2:
  2
  2
 • :n1civo:
  N1civo
  N1civo
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :108:
  108
  108
 • :ac
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :ba
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :23t09l1:
  23t09l1
  23t09l1
 • :76:
  76
  76
 • :ao
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :b
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :violinplay2:
  Violinplay2
  Violinplay2
 • :65:
  65
  65
 • :279:
  279
  279
 • :q
 • :hessam4:
  Hessam4
  Hessam4
 • :1:
  1
  1
 • :micfwi:
  Micfwi
  Micfwi
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :ad
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :az
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :75:
  75
  75
 • :ap
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :c
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :9powok:
  9powok
  9powok
 • :untitled:
  Untitled
  Untitled
 • :64:
  64
  64
 • :272:
  272
  272
 • :r
 • :guitarplay7:
  Guitarplay7
  Guitarplay7
 • khashm
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :ae
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :ay
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :74:
  74
  74
 • :aq
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :e
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :63:
  63
  63
 • :t
 • :guitarplay5:
  Guitarplay5
  Guitarplay5
 • :ak
 • :lookaround%5B1%5D:
  Lookaround%5B1%5D
  Lookaround%5B1%5D
 • :drumsplay3:
  Drumsplay3
  Drumsplay3
 • :drumsplay2:
  Drumsplay2
  Drumsplay2
 • :drumplay1:
  Drumplay1
  Drumplay1
 • :pianoplay1:
  Pianoplay1
  Pianoplay1
 • :247_2:
  247 2
  247 2
 • :176:
  176
  176