شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Imported Smilies
 • :am
 • :46:
  46
  46
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :12:
  12
  12
 • :45:
  45
  45
 • :10:
  10
  10
 • :44:
  44
  44
 • :33:
  33
  33
 • :23:
  23
  23
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :22:
  22
  22
 • :9:
  9
  9
 • :42:
  42
  42
 • :31:
  31
  31
 • :21ox66r:
  21ox66r
  21ox66r
 • :41:
  41
  41
 • :redguitar:
  Redguitar
  Redguitar
 • :30:
  30
  30
 • :21:
  21
  21
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :19:
  19
  19
 • :5:
  5
  5
 • :39:
  39
  39
 • :28:
  28
  28
 • :18:
  18
  18
 • :38:
  38
  38
 • :27:
  27
  27
 • :17:
  17
  17
 • :48:
  48
  48
 • :violinplay3:
  Violinplay3
  Violinplay3
 • :37:
  37
  37
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :36:
  36
  36
 • :25:
  25
  25
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :s
 • :15:
  15
  15
 • :106:
  106
  106
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :m
 • :untitled:
  Untitled
  Untitled
 • :2rw592q:
  2rw592q
  2rw592q
 • :75:
  75
  75
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :67:
  67
  67
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :ab
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :bb
 • :272:
  272
  272
 • :56:
  56
  56
 • :guitarplay7:
  Guitarplay7
  Guitarplay7
 • :an
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :a
 • :105:
  105
  105
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :ar
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :2:
  2
  2
 • :74:
  74
  74
 • :34:
  34
  34
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :66:
  66
  66
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :ac
 • :lookaround%5B1%5D:
  Lookaround%5B1%5D
  Lookaround%5B1%5D
 • :ba
 • :23t09l1:
  23t09l1
  23t09l1
 • :55:
  55
  55
 • :guitarplay5:
  Guitarplay5
  Guitarplay5
 • :ao
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :b
 • :104:
  104
  104
 • :dw26i1:
  Dw26i1
  Dw26i1
 • :q
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :1:
  1
  1
 • :73:
  73
  73
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :65:
  65
  65
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :ad
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • :az
 • :247:
  247
  247
 • :54:
  54
  54
 • :guitarplay4:
  Guitarplay4
  Guitarplay4
 • :ap
 • :icon_neutral:
  Icon Neutral
  Icon Neutral
 • :c
 • :9powok:
  9powok
  9powok
 • :103:
  103
  103
 • :r
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • khashm
 • :72:
  72
  72
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :64:
  64
  64
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :ae
 • :ilovemusic:
  Ilovemusic
  Ilovemusic
 • :ay
 • :245:
  245
  245
 • :53:
  53
  53
 • :guitarplay2:
  Guitarplay2
  Guitarplay2
 • :aq
 • :icon_mrgreen:
  Icon Mrgreen
  Icon Mrgreen
 • :e
 • :102:
  102
  102
 • :t
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ak
 • :chay[1]:
  Chay[1]
  Chay[1]
 • :63:
  63
  63
 • :icon_cheesygrin:
  Icon Cheesygrin
  Icon Cheesygrin
 • :af
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :ax
 • :241:
  241
  241
 • :52:
  52
  52
 • :guitarplay1:
  Guitarplay1
  Guitarplay1
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :f
 • :ztrompette6:
  Ztrompette6
  Ztrompette6
 • :8ysyvb:
  8ysyvb
  8ysyvb
 • :101:
  101
  101
 • :u
 • :bh
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :62:
  62
  62
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :ag
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :aw
 • :51:
  51
  51
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :g
 • :ztrompette3:
  Ztrompette3
  Ztrompette3
 • :7:
  7
  7
 • :100:
  100
  100
 • :dj10:
  Dj10
  Dj10
 • :v
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :bg
 • :bgwzky:
  Bgwzky
  Bgwzky
 • :61:
  61
  61
 • :icon_arrowu:
  Icon Arrowu
  Icon Arrowu
 • :ah
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :av
 • :171:
  171
  171
 • :50:
  50
  50
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :h
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :79:
  79
  79
 • :dj9:
  Dj9
  Dj9
 • :71:
  71
  71
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :w
 • :bf
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :60:
  60
  60
 • :icon_arrowl:
  Icon Arrowl
  Icon Arrowl
 • :ai
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :au
 • :124:
  124
  124
 • :49:
  49
  49
 • :girl_crazy:
  Girl Crazy
  Girl Crazy
 • :i
 • :violinplay4:
  Violinplay4
  Violinplay4
 • :4fvfcja:
  4fvfcja
  4fvfcja
 • :78:
  78
  78
 • :dash2:
  Dash2
  Dash2
 • :70:
  70
  70
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :x
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :be
 • :296:
  296
  296
 • :59:
  59
  59
 • :icon_arrowd:
  Icon Arrowd
  Icon Arrowd
 • :aj
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :at
 • :123:
  123
  123
 • :gbubblesdrums:
  Gbubblesdrums
  Gbubblesdrums
 • :j
 • :4:
  4
  4
 • :77:
  77
  77
 • :dash1:
  Dash1
  Dash1
 • :69:
  69
  69
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :y
 • :n1civo:
  N1civo
  N1civo
 • :bd
 • :293:
  293
  293
 • :58:
  58
  58
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :al
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :as
 • :108:
  108
  108
 • :47:
  47
  47
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :l
 • :violinplay2:
  Violinplay2
  Violinplay2
 • :3:
  3
  3
 • :76:
  76
  76
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :68:
  68
  68
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :z
 • :micfwi:
  Micfwi
  Micfwi
 • :bc
 • :279:
  279
  279
 • :57:
  57
  57
 • :hessam4:
  Hessam4
  Hessam4
 • :247_2:
  247 2
  247 2
 • :drumsplay3:
  Drumsplay3
  Drumsplay3
 • :drumsplay2:
  Drumsplay2
  Drumsplay2
 • :drumplay1:
  Drumplay1
  Drumplay1
 • :pianoplay1:
  Pianoplay1
  Pianoplay1
 • :176:
  176
  176