کیبردی بخرین که مجهز به تاچ شبیه پیانو باشه . فک می کنم همین ویژگی برای شروع کافی باشه