سلام كسي نت رنگ سه گاه از مجموعه درامد و رنگ استاد پايور داره؟؟؟