با اجازه اساتید ...
سه تار های پنجه طاووسی ساخت نوایی هم حدود همین قیمتی هستن که شما می خواید .. صداهای فوق العاده دارن .. همون سه تارهایی هست که استاد ساکت معرفی می کنن همیشه