دمت گرم خیلی حال دادی هرچی گشتم پیدا نکردم تا اومدی سر راهم.