1- بهار دلکش (اجرا دهه 50 تاریخ انتشار1371)
2- بت چین (اجرا دهه 50 تاریخ انتشار نامعلوم)
3- دیلمان (اجرا دهه 50 تاریخ انتشار نامعلوم)
4- خزان (اجرا دهه 50 تاریخ انتشار نامعلوم تصنیف چشم نرگس این...