من همش رو دارم - اما نمی دونم چرا دلم نمی خواد به کسی که قدر این فایل ها رو نمی دونه بدمش - نمی دونم چرا ؟

- - - Updated - - -

من همش رو دارم - اما نمی دونم چرا دلم نمی خواد به کسی که قدر این...