سلام من خواهرزاده هر سه نفر در عکس هستم. نوازنده سنتور استاد حسین ملگ، نوازنده ویولن استاد اسداله ملک و نوازنده تنبک برادر کوچک تر این دو بزرگوار عبداله ملک است.