واقعا راست میگن که هنرمندان بزرگ همیشه زنده اند ممنون از یاران دبستانی