دوستان من سال های زیادی است که موسیقی سنتی گوش میدم اما تخصص آکادمیک در این هنر بسیار زیبا ندارم تخصصم ریاضیات است و در این زمینه مدرک دکتری دارم و میخواهم از این منظر این دو استاد را مقایسه کنم....