پست مدرن..!
غزل ها که همیشه خواندنی اند
و شعر نو همچون صدای پای آب...