تمرین بسیار زیاد و به کار گیری انگشتان و تمام نقاط و استفاده بهینه از تمام قسمت ها باعث تند شدن دست میشه و زدن ریتم های بسیار تند و همنوازی با تند میشه دستتون تند بشه.