ترکیه کشوری هفت رنگ که موسیقی جایگاه ویژه ای در آن دارد. خوانندگان بزرگی مانند ترکان مصطفی صندل و .... دارای شهرت جهانی هستند و طرفداران بیشماری دارند.....
برای خواندن مطالب بیشتر راجع به موسیقی در...