من توی سریال به کجا چنین شتابان و یکی از قسمتهاش موزیکی رو شنیدم ک عجیب اصرار دارم دانلودش کنم و داشته باشمش
اما خب هیچ اطلاعاتی ازش ندارم
موزیکش ترنس بود
اون قسمتی ک پسر رضا رویگری شیشه مصرف کرده...