میشه لطفا درباره شیوه سنتور نوازی اساتید مختلف هم مطلبی بگذارید مرسی