واقعا دمت گرم خیلی خوب بود.کاش در مورد کوک کردن ساز دهنی هم بگی .نت سل من از کوک خارج شده