نی نوازی رو با کتاب استاد کیانی نژاد شروع کردم پس از چند ماه احساس می کنم باید کمی از ردیف نوازی فاصله بگیرم وکمی با آهنگهای ساده و عامه پسند آشنا بشم تا بتونم تو جمع نی بزنم .لطفا نظرتون رو بگید.