درود....
کلا می گن عود مادر گیتاره... سازنده ی گیتار خودش گفته که از رو عود گیتار رو ساخته...