به قدل استاد کلهر هرکسی بتونه کتاب اول هنرستان رو بنوازه حتنا نوازنده خوبی میشه