12 مقام موسیقی ایرانی یعنی چی؟
من چیزی از موسیقی نمیدونم شرمنده توضیح کامل
مرسی