دوستان کسی میدونه این سبک سایکو دلیک ک وسطش ی جورایی بندری میشه،بازی داره، اسمش چیه؟