سلام
استاد ملکی آموزشگاه نوا خیابان نیکبخت
ایشون ۳۰ سال سابقه تدریس نی دارند و از اساتید هنرستان موسیقی از بدو تاسیس بودند