واقعا جا داره یادی از زنده یاد پایور کنیم... به خاطر همه زحمات و مشقت هایی که برای موسیقی ایرانی متحمل شدند..

اندر بلای سخت پدید آید...