به نظر من که پول اضافیه.چه کاره اینقد پول بدی من که میگم رو میکروفونت هزینه کن