به گفته خود استاد شجریان استاد مظفر شفیعی بهترین شاگردشون هستن