از تجربه هامون تو نوازندگی بگیم تا همه ازش استفاده کنن