سلام استاد محسن پرنون را میشناسین برای آموزش دف خوب هستن؟؟

- - - Updated - - -

میشه یه استاد دف توپ در اصفهان به من معرفی کنین؟؟