سلام .
حتما که میشه بهتر ایین بود که اول سنتی ایرانو یاد میگرفتی بعد میرفتی دنبال کلاسیک چون مویسقی ایران از کلاسیک اسون تره
پس بهتر اینه حالا که دیگهانگششت گذاری ها رو بلدی موسیقی ایرانیو یاد...