لطفا چنانچه در این زمینه تجربیاتی دارید مثلا نواختن کارهای همایون شجریان
مشارکت بفرمایید