شما لطفا اطلاعاتتو کامل کن بعد حرف بزن.آذری لهجه ای از زبان بسیار گسترده و زیبای ترکی است.اگر شما میگویید که آذری ترکی نیست پس چرا یک آذربایجانی میتواند به راحتی با افرادی از کشور های ترک دیگر مثل...