سلام ترو خدا و تورا به جان صدوبیست و چهار هزار پیغمبر نت اهنگ هم صدا از معین را برام بذارید