به طور کلی چندین روش به عنوان روش های آموزش موسیقی به کودک در دنیا وجود دارد که در حقیقیت، تدوین این روش ها از ابتدای قرن بیستم بنا به ضرورت و نیاز به روش های موثر و مفید آموزشی و وجود آشفتگی و سر در...