سیم ها باید از نوع ابریشمی باشه، و صدای بسیار خوبی هم داره