سلام
من هم با این مطلب موافقم که علاقه به ساز باعث پیشرفت میشه اما پیدا کردن استاد خوب هم شرطه...
من که همچنان دارم برای ادامه دادن ویولون دنبال یه استاد عالی میگردم...