سلام، فکر کنم بدونم چیو میگی
اون رکوییم نیست؛ آداجیو از توماس آلبینونی هست
Adagio for Organ and String in G minor, Tomas Albinoni
من تقریبا تمامی قطعات تمامی آهنگسازهای قبل از پنجاه سال پیش رو...