درود
استاد بهرام رستگار واقعا در عرصه موسیقی بسیار خالصانه و مسلط هستند