سلام من ی فلوت کسی برام آورده ولی به نتهایی که شما گذاشتی اصلا آشنا نیستم ی سری پنچ دایره داره ی سری شش دایره و با نت های موسیقی هم آشنایی ندارم
کتابی یا متنی هست که فلوت ایرلندی و یاد بده ؟

- -...