سلام
یادگیری ریتم و ضرب در قطعات با هم تفاوت دارند. ریتم حفظ کردنی‌ست و ضرب را آموختنی گرفت. یادگیری ضرب محصول در معرض این موضوع قرار گرفتن و نتیجه گیری شماست.
مواردی هستند که می توانند نشانگر این...