با اجازه دوستان خواستم بپرسم این دوستان کجا رفتند. حدود 3 سال که نیستند.
کسی هست ادامه آموزش رو قرار بده.
خیلی خوب داشت پیش میرفت.