سلام حرف دوستمون درسته ولي اكه سازي كه از اول دست ميكيري ساز خوبي باشه بهتره، جونكه با سازمانوس ميشى وبه قولي دستت باهاش راه افتاده وكناركذاشتنش برات مشكل ميشه من خودم اين كارو كردم اقاي سيد رسول...