یازدهم انسانیم و میخوام برم رشته موسیقی. نوازندگی ساز های جهانی رو خیلی دوست دارم. و خواستم بپرسم تو دانشگاه علمی کاربردی رشته نوازندگی ساز های جهانی هم داره؟ بببنید مشکلم اینکه تو دانشگاه های دیگه...