ببخشید میشه کامل توضیح بدین برای ساختش بایدچی کار کنیم؟