در این درگه که گه گه که کوه کوه که شود ناگه به خود قره مشو جانا که از فردا نئه آید