سلام. پیانو رولند استیج میخواستم. ترجیحا RD700-NX نو یا درحد نو