من عاشق این آهنگم . تو یوتوب کلی اجرا با فلوت ریکوردر سوپرانو پیدا میشه . البته اجرای اصلی با پن فلوت هست

https://www.youtube.com/watch?v=vqbX2m7Mdsw
https://www.youtube.com/watch?v=W39Ua32WmLk...